Published

By nacro

in Nacro housing

Nacro’n penodi Cyfarwyddwr Tai newydd

Llawer mwy na dim ond to

Ein gwaith gyda materion tai

Rhai o’n llwyddiannau

Pleidio cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth

Tai Nacro’n cyfuno â Nacro

Nacro’n penodi Cyfarwyddwr Tai newydd

Joanne Drew
Ymunodd Joanne Drew â Nacro ym mis Medi 2013 fel ein Swyddog Tai newydd. Mae Joanne yn arweinydd strategol galluog dros ben ac yn uwch swyddog gweithredol profiadol ym maes tai. Cyn hyn bu’n gweithio gyda nifer o sefydliadau cyhoeddus a dim er elw, yn cynnwys awdurdodau lleol, a chymdeithasau ac elusennau tai.

Mae tai’n rhan hanfodol o fusnes Nacro ac mae Joanne yn ymuno ar adeg cyffrous yn hanes y sefydliad wrth iddo geisio tyfu, arallgyfeirio ac arloesi ymhellach yn ei faterion tai ar draws Cymru a Lloegr. Bydd Joanne yn gyrru cynlluniau Nacro ar gyfer y twf mewn tai, gan siarad gyda chomisiynwyr ar draws y ddwy wlad a datblygu a chynnal partneriaethau effeithiol.

Os hoffech ddysgu rhagor am dai Nacro neu am sut y gallem ni helpu eich busnes i gwrdd â’i ofynion, cysylltwch â Joanne ar 020 7840 7226 neu joanne.drew@nacro.org.uk.

Llawer mwy na dim ond to

Mae gwasanaethau tai Nacro’n gweithio gyda nifer o bobl sydd ag anghenion cymhleth gan drawsnewid eu bywydau a thrawsnewid canlyniadau ar gyfer cymunedau. Bydd llawer o bobl yn cyrraedd Nacro gyda mwy nag un angen. Er enghraifft, gallent fod yn ddibynnol ar alcohol neu fod â phroblem iechyd meddwl yn ogystal â bod heb unman i fyw. Oni bai bod y materion hyn yn cael eu trafod yn effeithiol, gallant rwystro pobl rhag profi newid parhaol yn eu bywydau. Felly yn Nacro rydym yn gwneud mwy na dim ond dod o hyd i dai: rydym yn darparu cefnogaeth, yn addysgu, yn cynghori ac yn herio ymddygiad.

Mae ein gwasanaethau tai’n helpu pobl i ddatblygu sgiliau byw annibynnol gan eu galluogi i feithrin yr wybodaeth a’r sefydlogrwydd sydd ei hangen arnynt er mwyn arwain at newid parhaus yn eu bywydau. Mae’n staff hefyd yn gweithio’n agos gydag asiantaethau statudol, gwasanaethau triniaeth ac asiantaethau lles i fynd i’r afael ag unrhyw anghenion eraill all fod gan berson ac i sicrhau fod cysylltiadau cadarnhaol yn cael eu datblygu gyda’r gymuned leol.

Credwn fod llety a chefnogaeth yn fwy na lle i fyw a chynllun cefnogi: mae’n ymwneud ag arfogi pob unigolion â’r sgiliau, yr agwedd a’r hunan-gred sydd eu hangen arnynt i barhau i fyw bywyd cynaliadwy, annibynnol a chadarnhaol yn eu cymuned. Mae’n ethos Symud i Mewn, Symud Ymlaen yn annog y rhai sy’n defnyddio ein gwasanaethau i feddwl a gweithredu drostynt eu hunain ac rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau cadarnhaol a hyfforddiant wedi eu cynllunio i ddatblygu sgiliau a hunan-hyder yr unigolyn.

Yn ogystal, mae llawer o gyfleoedd i gymryd rhan o fewn Nacro, yn cynnwys y cyfle i hyfforddi fel mentor cymheiriaid i eraill yn Nacro, i ddod yn aelod o Gyngor Defnyddwyr Gwasanaethau Nacro, i weithredu fel cynrychiolydd tenantiaid neu i redeg rhaglen waith dan arweiniad defnyddwyr. Rydym hefyd yn datblygu cynnyrch tai wedi eu dylunio i roi rhan i’n preswylwyr mewn cartref sefydlog tymor hir. Mae hyn yn helpu i gefnogi a hyrwyddo dyheadau ac i adeiladu diogelwch ar gyfer y dyfodol.

Ond yn bwysicaf oll, rydym yn annog pobl i ymgysylltu â’u cymuned eu hunain ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn eu cymdogaeth er mwyn iddynt nid yn unig godi eu hyder eu hunain ond hefyd godi hyder yn yr amgylchedd lle byddant yn byw yn y dyfodol, ac yn cyfrannu tuag ato yn y pen draw. Mae hyn yn rhan o’n hymrwymiad i gynhwysiad cymdeithasol.

Ein gwaith ar faterion tai

Cynllun tai â chymorth gan Nacro yw Longden House, mewn maestref goediog yn Ne Manceinion. Mae’n cynnwys 10 fflat hunangynhaliol ac mae’r staffio pedair awr ar hugain y dydd yn cynnig llety diogel tymor byr a gwasanaethau cefnogi dwys i fenywod agored i niwed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu o droseddu.

Mae’r menywod sy’n dod i Longden House yn aml yn ysu am sefydlogrwydd. Mae gan lawer ohonynt fywydau caotig ac amrywiaeth o broblemau hir-dymor, boed yn broblemau alcohol neu gyffuriau, cam-driniaeth domestig, iechyd meddwl, iechyd rhywiol, ymddygiad troseddol neu golli cysylltiad â’u plant neu deuluoedd.

Mae’n llety’n cynnig y sefydlogrwydd hwnnw y mae cymaint ei angen arnynt, a gall ein staff wedyn ddarparu ymyriadau yn llwyddiannus ar amrywiaeth eang o faterion megis rheoli arian, rheoli tenantiaeth, diogelwch personol, iechyd meddwl, rheoli dicter a datrys gwrthdaro – gan roi’r hyder a’r sgiliau sydd eu hangen ar fenywod i fynd i’r afael â’r materion sy’n effeithio ar eu bywydau ac yn y pen draw i gychwyn ar daith o newidiadau er mwyn byw yn annibynnol yn y gymuned.
Mae cefnogaeth Nacro, sy’n cynnwys gwaith grŵp dan arweiniad defnyddwyr gwasanaeth, wedi’i deilwra i gwrdd ag angen pob menyw unigol, gyda’r nod gwaelodol o leihau’r tebygolrwydd o droseddu a helpu’r rhai sy’n defnyddio’r gwasanaeth i integreiddio’n llwyddiannus yn y gymdeithas.

Yn Longden, rydym yn darparu canlyniadau llwyddiannus sy’n helpu menywod i newid cyfeiriad eu bywydau. Er ein bod yn gweithio gyda menywod hynod gaotig ac agored i niwed, roedd 90% o’r menywod heb aildroseddu tra’u bod yn byw yn y prosiect ac o’r 10% a wnaeth droseddu, roedd hanner y rheiny wedi gallu newid cyfeiriad eu bywyd tra’n byw yn y prosiect.

Mae’n debyg y bydd y stori o lwyddiant yn parhau. O’r rhai sy’n byw yn Longden ar hyn o bryd, mae 75% eisoes yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dydd ystyrlon, bydd 20% yn symud i’w llety awdurdod lleol eu hunain yn ystod y mis nesaf ac o’r gweddill, mae 60% yn gwneud cais am dai ar hyn o bryd ac mae pob un o’r lleill yn mynd i’r afael â problemau blaenorol gyda thai sydd wedi cael eu hadnabod fel rhwystrau potensial wrth iddynt geisio symud ymlaen.

Felly os ydych chi’n adnabod rhywun, neu’n gweithio gyda rhywun y credwch fyddai’n elw o’n gwasanaeth, cysylltwch â ni. Rydym yn derbyn cyfeiriadau gan garcharau, y gwasanaeth prawf, gwasanaethau cyffuriau, alcohol ac iechyd. Mae menywod hefyd yn gallu cyfeirio eu hunain dan rai amgylchiadau. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Carol Flynn, Rheolwr Tîm ar carol.flynn@nacro.org.uk.

Rhai o’n llwyddiannau

Mae Nacro’n darparu gwasanaethau tai mewn sawl math o gymuned wahanol ar draws Cymru a Lloegr. Mae’n gwasanaethau hefyd yn gweithio gyda nifer o wahanol fathau o bobl: pobl sengl, menywod agored i niwed, pobl ifanc, troseddwyr a’r rhai sydd mewn perygl o droseddu i restru ond rhai ohonynt. Gan ein bod yn gwybod fod pob person yn wahanol, rydym hefyd yn gweithio mewn llawer o ffyrdd gwahanol, a dyma pam ein bod yn cael cystal canlyniadau. Dyma rai darluniau o’n gwaith ymarferol.

Stori Chrystal

Daeth Chrystal at brosiect tai Nacro yn Nottingham ym mis Ebrill 2012 ar ôl cael ei gwahardd o gartref ei rhieni oherwydd dadleuon a thensiwn parhaus rhwng Chrystal a’i mam. Mae’r cynllun cefnogi adsefydlu yn helpu pobl ifanc yn y ddinas nes iddynt fod yn barod i gael eu hailgartrefu ac mae’n rhoi’r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i fod yn annibynnol. Pan symudodd Chrystal i ddarpariaeth tai Nacro, roedd yn anhapus iawn am y berthynas wael rhyngddi hi a’i mam ac roedd yn ei chael hi’n anodd delio â’r mater.

Yn ystod ei hamser gyda Nacro mae Chrystal wedi gwneud cynnydd mawr. Pan ofynnwyd iddi sut mae Nacro wedi ei helpu, meddai Chrystal, ‘Rydw i wedi dysgu bod yn annibynnol, sut i edrych ar ôl fy hun a byw yn y byd go iawn. Dwi’n gallu rheoli fy arian fy hun nawr…ac rydw i wedi dysgu mwy amdanaf fy hun. Mae fy mherthynas efo mam wedi gwella llawer. Mae fy sesiynau cefnogi wedi helpu gyda hyn – roedd siarad am y peth gyda’r gweithwyr cefnogi wedi ei droi’n realiti. Fe wnaeth imi sylweddoli er ein bod wedi ffraeo a dim yn siarad â’n gilydd ei bod hi’n dal yn fam i mi. Dwi’n teimlo llawer hapusach a mwy positif nawr.’

Mae Chrystal hefyd wedi dysgu llawer drwy’r gwaith y mae hi wedi dod yn rhan ohono o fewn Nacro – dod yn gynrychiolydd pobl ifanc, eistedd i mewn ar gyfarfodydd panel ymgynghorol defnyddwyr yn Nottingham a chynrychioli Nottingham ar y Cyngor Defnyddwyr Gwasanaeth ym mhencadlys Nacro yn Llundain. Meddai, ‘Mae’n dda gweld sut mae pethau’n gweithio … a gallaf roi adborth i Nacro gan ddefnyddwyr gwasanaeth eraill. Hoffwn fynd ymlaen o hyn i fod yn fentor pobl ifanc Nacro drwy fod yn rhan o’r cynllun cyfeillio ar gyfer pobl ifanc eraill pan fyddant yn symud i mewn i Nacro.’

Wrth gael ei holi am ei hamcanion a’i dyheadau am y dyfodol, meddai: ‘Byddaf yn troi’n 18 cyn bo hir a byddaf yn gymwys i gael fy ail-gartrefu gan y cyngor lleol a byddaf yn symud i mewn i nhenantiaeth annibynnol cyntaf. Dwi’n gyffrous ac yn hapus am hyn, er ychydig yn ofnus, ond dwi’n gwybod y bydda i’n iawn gan fod Nacro wedi fy helpu i ddod yn annibynnol er mwyn gallu byw ar fy mhen fy hun. Hoffwn setlo yn fy fflat fy hun, gorffen fy nghyrsiau lefel A ac wedyn canolbwyntio ar orffen fy addysg mewn prifysgol i astudio ffotograffiaeth ffasiwn.’

Llwyddodd Chrystal i gwblhau rhaglen gefnogi Nacro a symudodd i’w thenantiaeth annibynnol ei hun gyda’r awdurdod lleol yn gynharach eleni.

Stori Lee

Roedd Lee’n cysgu ar soffa ei dad mewn cynllun cysgodol ar ôl gadael y carchar heb unman i fynd pan gyfeiriodd ei swyddog prawf ef at un o brosiectau tai â chymorth Nacro ym Manceinion. Nod Lee oedd mynd yn ôl i weithio, ond ar ôl bod yn y carchar roedd ei hunan-hyder yn isel. Nododd Lee’r mater hwn yn ei gynlluniau cefnogi, ac wrth weithio gyda’i weithiwr cefnogi a gweithiwr arbenigol Nacro ar gyfranogiad defnyddwyr, fe greoedd amryw o gyfleoedd, yn genedlaethol ac yn lleol, i’w helpu i ailddarganfod ei ddoniau.

Hyd yma, mae Lee wedi ennill tystysgrif drwy wneud cwrs adeiladu Eco gyda mudiad hyfforddi lleol, mae wedi siarad yn allanol gyda grŵp o weithwyr iechyd proffesiynol am ei brofiadau yn y carchar ac mae wedi cymryd rhan ymarferol yng ngwaith cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth Nacro, yn cynnwys mynychu grwpiau lleol cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth, cael ei ethol yn gynrychiolydd tŷ a bod yn aelod o Gyngor Cenedlaethol Defnyddwyr Gwasanaeth Nacro.

Dywed Lee fod y gwaith y mae Nacro wedi’i wneud gydag ef wedi canolbwyntio ar ei alluogi i ail-adeiladu ei hyder drwy gynnig cyfleoedd newydd iddo – o fewn Nacro a thu allan. Mae Lee bellach yn barod ac yn awyddus i symud i mewn i gartref newydd i gychwyn ar y cyfnod nesaf o’i fywyd. Mae’n gwybod yn awr beth yw ei ddymuniadau am y dyfodol ac mae ganddo hyder i wireddu hyn. Mae ganddo apwyntiad gyda chynghorydd gyrfaoedd i’w helpu i gynllunio sut i wireddu ei uchelgais newydd o weithio o fewn gofal cymdeithasol, ac mae hefyd yn hyfforddi i fod yn fentor cymheiriaid.

Pleidio cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth

Mae gwneud y penderfyniadau cywir a gweithio mewn partneriaeth yn allweddol i lwyddiant Nacro ac mae hyn yr un mor wir mewn perthynas â phartneriaethau lleol, neu weithio i ddylanwadu ar yr agenda cenedlaethol, neu ar gynnwys defnyddwyr gwasanaeth mewn prosesau gwneud penderfyniadau.
Yn Nacro gwyddom fod gan ein defnyddwyr gwasanaeth lawer i’w gynnig i’r sefydliad. Felly pan benderfynodd Nacro benodi Cyfarwyddwr Tai newydd fe wnaethom yn siŵr fod defnyddwyr gwasanaeth yn chwarae rhan allweddol yn y dewis.

Er mwyn penodi’r person iawn roedd angen y tîm cyfweld iawn arnom ni: pobl â syniadau clir a dealltwriaeth ddofn o beth yw ystyr gwasanaeth rhagorol – a lle well i ddod o hyd i’r tîm hwn nac o blith yr union bobl sy’n defnyddio gwasanaethau Nacro.

Treuliodd panel o bump defnyddiwr gwasanaeth y dydd yn cyfweld â darpar ymgeiswyr gan ddefnyddio rhestr o gwestiynau yr oeddent wedi eu llunio ar yr hyn yr hoffent ei weld yng Nghyfarwyddwr Tai Nacro. Wedi hynny, ymunodd y defnyddwyr gwasanaeth ag aelodau staff oedd hefyd wedi bod yn cyfweld yr ymgeiswyr er mwyn rhannu eu barn.

Fel bob amser, mae’r gair olaf yn mynd i’n tîm o bump defnyddiwr gwasanaeth ddaeth yn helwyr pennau am y dydd: “Roedd hi’n teimlo’n wych cael bod yn rhan o’r broses gyfweld …. roedden ni wir yn teimlo fod gennym ran i’w chwarae.”

Tai Nacro’n cyfuno â Nacro

Mae’r Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau wedi rhoi awdurdod i Nacro i fynd ati i gyfuno endid tai Nacro, Nacro Commercial Enterprises (NCE) i fod yn rhan o Nacro. Ystyr hyn yw y bydd Nacro ac NCE yn un endid cyfreithiol yn mynd ymlaen ac y bydd Nacro’n ddarparwr cofrestredig.

Yn strategol, rydym bob amser wedi bod yn glir fod cyfuno’r ddwy elusen yn un endid wedi’i rhesymoli’n gam pwysig wrth gefnogi ein twf ac wrth ein galluogi i ddarparu’r canlyniadau gorau posibl i’n comisiynwyr a’n defnyddwyr gwasanaeth. Yn weithredol, ni bydd unrhyw newid o gwbl.

Yn Nacro rydym wedi ysgrifennu at ein comisiynwyr i gyd yn gofyn iddynt newyddu pob contract sydd ganddynt yn enw ‘Nacro Community Enterprises’ i ‘Nacro’ a gofynnwn eich bod yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl os nad ydych wedi cwblhau’r broses eto.

Joanne Drew
Cyfarwyddwr Tai
Ffôn: 020 7840 7226
joanne.drew@nacro.org.uk
______________________

Paul Phillips
Pennaeth Gweithrediadau (Tai)
Ffôn: 07807 237156
paul.phillips@nacro.org.uk
______________________

Pamela Dodoo
Rheolwr Ardal, Gogledd Orllewin Lloegr
Ffôn: 0161 860 7444
pamela.dodoo@nacro.org.uk
______________________

Sara Jones
Rheolwr Ardal, Canolbarth Lloegr
Ffôn: 01522 525 383
sara.jones@nacro.org.uk
______________________

Anne Newhall
Rheolwr Ardal, Cymru
Ffôn: 01248 679060
anne.newhall@nacro.org.uk
_____________________

Dave Ormson
Rheolwr Gweithrediadau, Llundain
Ffôn: 020 7840 6426
dave.ormson@nacro.org.uk
______________________