Published

By nacro

in Nacro housing

Croeso i’r rhifyn hwn o gylchlythyr tai Nacro

Yma yn Nacro, rydyn ni am roi gwasanaethau sy’n arloesol ac sy’n cynnig gwerth da am arian. Mae comisiynwyr mewn gwahanol rannau o’r wlad yn cydnabod hyn ac rydyn ni wedi ennill contractau yn ddiweddar yn Lincolnshire fel y prif gontractiwr yn cefnogi darparwyr eraill, ac yn West Berkshire, lle rydyn ni wedi datblygu’n cynnig ni yn unol â newidiadau yn y galw. Rydyn ni hefyd yn flaenllaw mewn model comisiynu arloesol sydd wedi’i seilio ar gynghrair. Craidd ein ffordd ni o gynllunio gwasanaethau yw sicrhau bod defnyddwyr y gwasanaethau yn cymryd rhan.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gydweithio â ni, cysylltwch â mi ar 020 7902 5423 neu drwy joanne.drew@nacro.org.uk.

Joanne Drew, Cyfarwyddwr Tai

Stockport yn ymuno â chontract Cynghrair iechyd a gofal cymdeithasol integredig

Ers rhai blynyddoedd, mae Nacro wrthi’n cyflwyno ystod o wasanaethau ym maes tai yn Stockport, gan ganolbwyntio’n bennaf ar deuluoedd a phobl ifanc sy’n agored i niwed. Roedd Cyngor Stockport yn wynebu toriadau aruthrol yn eu cyllideb a phenderfynodd drefnu model contractio a gweithredu arloesol newydd yn lle’r gwasanaethau a oedd yn cael eu hariannu â grant, er mwyn rhoi gwasanaethau ataliol i bobl ag ystod o anghenion gwahanol. Gan weithio gyda’r elusen arloesol Nesta, mae Cyngor Stockport wedi creu’r contract Cynghrair integredig cyntaf yng Ngogledd-orllewin Lloegr ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Nacro wedi bod yn llwyddiannus wrth dendro gyda darparwyr eraill, mewn model cynghreiriol o gontractio, ar gyfer amryw o wasanaethau ataliol yn Stockport. Mae’r Cynghrair, sy’n cynnwys darparwyr fel Stockport Homes, Threshold Housing, Age UK, Relate, a’r darparwr lleol FLAG, wedi ennill contract am dair blynedd sy’n werth cyfanswm o £4.5 miliwn.

Mae’r dull newydd yma’n canolbwyntio’n fwy ar weithio gyda phobl a chymunedau fel asedau, sy’n arwain at ostwng y galw am wasanaethu iechyd a gofal cymdeithasol a gwell canlyniadau i ddefnyddwyr y gwasanaethau. Bydd y Gwasanaeth Atal wedi’i Dargedu yn mynd ati i ganolbwyntio ar y person, ar sail athroniaeth ‘dim drws anghywir, dim cysylltwr anghywir’ a bydd yn ymwneud â phobl yn eu cymunedau, gan ymdrin â materion yn y fan a’r lle er mwyn osgoi eu cyfeirio at fwy nag un gwasanaeth, dyblygu gwaith a gwaethygu’r sefyllfa.

Mae’r gwasanaeth wedi’i dargedu ar ystod o bobl gan gynnwys rhai sydd ag anghenion cymhleth, pobl hŷn a theuluoedd. Nod y gwasanaeth allweddol yw:

 1. Cynyddu nifer y bobl sy’n byw bywyd annibynnol yn Stockport heb gymorth neu heb fawr ddim cymorth anstatudol
 2. Creu gwell mynediad i wasanaethau
 3. Lleihau arwahanrwydd a gwella cynhwysiant ac ymgysylltiad cymunedol
 4. Meithrin gwytnwch personol

Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn ynghylch y ffordd arloesol yma o gontractio a chyflwyno gwasanaethau a’r cyfle y mae’n ei gynnig inni gydweithio ag ystod o sefydliadau eraill i sicrhau canlyniadau parhaol i’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau. Gobeithio hefyd y bydd y fuddugoliaeth yma a’r profiad sy’n dod yn ei sgil yn golygu ein bod ni mewn sefyllfa dda ar gyfer cyfleoedd i dendro yn y dyfodol.

Tai Nacro yn ennill achrediad Matrix

Ar ôl llwyddo i gael ei achredu gan Matrix mewn meysydd eraill, cafodd adran tai Nacro ei hasesu ym mis Mai 2015 a llwyddodd i ennill achrediad Matrix. Mae’r achrediad wedi rhoi cyfle i’r adran Tai gael ei chydnabod am ei gwaith Cyngor, Gwybodaeth a Chyfarwyddyd ac am ein hymagwedd yn gyffredinol at gyflwyno gwasanaethau o safon.

Y Broses

Ym mis Mai 2015 ymwelodd un o Aseswyr Matrix â’n gwasanaethau yn Llundain, Nottingham, Manceinion, Stockport, Lerpwl, Caer a Lincoln, i adolygu’r canlyniadau i’r unigolion rydyn ni’n gweithio gyda nhw ac i ni’n hunain. Roedd yr ymweliad yn fodd i’r aseswr weld ymdrechion ein staff a phwyso a mesur pa mor effeithiol yw’r prosesau sy’n cael eu defnyddio i’n helpu i gyflwyno gwasanaethau, gan gynnwys yr effaith ar y rhai sy’n eu defnyddio.

Fel rhan o’r arfarniad, siaradodd yr Aseswr â mwy na 75 o unigolion ledled y wlad. Roedd hyn yn cynnwys y Cyfarwyddwr Tai, Penaethiaid Tai, y Tîm Gwella Tai, Cydlynydd Lleisiau’r Gymuned, Rheolwyr Ardal, Rheolwyr Tîm, Defnyddwyr Gwasanaethau ac Asiantaethau Partner.

Cawsom ein hasesu mewn pedwar maes ynglŷn â themâu busnes y sefydliad a’r gyfarwyddiaeth, sef:

 1. Arwain a Rheoli– gan adolygu sut mae’r sefydliad a’r gyfarwyddiaeth yn cael eu harwain a’u rheoli er mwyn datblygu gwasanaeth effeithiol.
 2. Adnoddau– gan asesu’r asedau sy’n cael eu buddsoddi a’u defnyddio wrth gyflwyno gwasanaeth effeithiol.
 3. Cyflwyno Gwasanaethau– gan arfarnu sut mae’r gwasanaeth yn cael ei gyflwyno.
 4. Gwella Ansawdd yn Barhaus – gan asesu sut mae’r gwasanaeth yn cael ei adolygu ac a yw’r perfformiad yn gwella o ganlyniad.

Manteision safon y Matrix:

 1. Mae adborth gan aseswr allanol ynghylch ein cryfderau a’n gwendidau yn hanfodol er mwyn gwella’n gwasanaethau; mae’n rhoi sicrwydd inni ac yn cadarnhau ein bod ni ar y trywydd iawn.
 2. Byddwn yn hyderus ein bod yn cyflwyno gwasanaeth sydd wedi bod drwy broses sicrhau ansawdd sy’n cael ei meincnodi yn ôl safon IAG ryngwladol o fri.
 3. Mae’n caniatáu gwella parhaus.

Mae’r adran Tai yn disgwyl cael adroddiad llawn yn amlinellu’n cryfderau ac yn nodi meysydd i’w gwella yn y ddwy neu dair wythnos nesaf.

Trigolion Nacro yn cwblhau cwrs Money Matters

Cwblhaodd rhai o drigolion Nacro gwrs pum wythnos i wella’u hyder wrth ymdrin â materion ariannol. Roedd y cwrs, o’r enw Money Matters, yn cael ei redeg gan Ganolfan Cynghori Bestwood i’n cleientau ac fe gafodd ei sefydlu er mwyn helpu pobl ifanc i sicrhau gwell dealltwriaeth o oblygiadau ariannol byw yn annibynnol. Edrychodd y cwrs yn fanwl ar bynciau fel: ymdrin â dyledion, sut i gynyddu’ch incwm i’r eithaf, deall y system les, sut i greu cyllideb a defnyddio banc, benthyca a chynilo. Cafodd pob defnyddiwr gwasanaethau dystysgrif i ddangos eu bod wedi cwblhau’r cwrs.

Wrth siarad am y cwrs, dywedodd Dequane, oedd wedi bod gyda Nacro ers blwyddyn bron: “I ddechrau doeddwn i ddim yn siŵr pan awgrymodd fy ngweithiwr cymorth i y dylwn i gymryd rhan. Dwi’n cofio meddwl, ‘Dwi’n gwybod sut i reoli f’arian i, a dwi’n gwneud yn weddol, wna i ddim dysgu dim byd newydd!’ Ond mi es i beth bynnag a dwi’n falch hefyd. Dysges i lwyth o stwff defnyddiol; llwyth o gynghorion bach am arbed arian ar gostau byw bob dydd, sut i wneud yn siŵr fy mod i’n cael y budd-daliadau iawn a pha rai y galla i eu cael os dechreua i weithio”.

Aeth Dequane ymlaen i ddweud, “Dwi ar fin gwneud cais am fy lle fy hunan felly mi ddylwn i fod yn symud allan cyn hir ac mae’r cwrs yma wedi dod ar yr union adeg iawn imi gael paratoi at hynny. Roedd y cwrs yn gwneud imi feddwl am yr holl bethau ecstra dŷch chi ddim yn meddwl amdanyn nhw i ddechrau ar ôl dod i fyw i Nacro, pethau fel gosod cyllideb at drethi dŵr, trwydded deledu, arbed arian ar filiau tanwydd ac ati. Roedd e’n gwrs gwych.”

Stori Shane

Daeth Shane i Nacro ym mis Medi 2014 ar ôl i’w dad ofyn iddo ymadael â’r tŷ. Roedd yn 17 oed a doedd ganddo ddim profiad o fyw i ffwrdd o’i deulu o’r blaen. Roedd ei fam wedi marw pan oedd e’n 10 oed a dyna pam y symudodd i mewn i dŷ ei dad.

O dŷ ei dad, aeth Shane i aros at ffrind ond fe dreuliodd e noson ar y stryd hefyd yn cysgu allan. Doedd Shane erioed wedi byw’n annibynnol o’r blaen, ac felly bu’n rhaid iddo ddysgu sut i ddatblygu ei sgiliau byw beunyddiol fel coginio, glanhau, rheoli arian, a dod i ddeall ei gyfrifoldebau o dan ei gytundeb trwydded, a’r system fudd-daliadau.

Ers gweithio gyda Nacro, mae Shane wedi magu hyder ei fod yn deall ei gyfrifoldebau, a hynny o ran llety a budd-daliadau. Mae wedi sicrhau lle ar gwrs addysg. Mae Shane wedi llwyddo i reoli ei lety’n dda, ond talcen caled oedd dysgu sut i greu cyllideb. Mae wedi llwyddo i glirio’i ddyledion sy’n golygu ei fod mewn lle da i wneud cais i’r gymdeithas tai leol. Erbyn hyn mae Shane wedi trosglwyddo o fflat roedd e’n ei rhannu, lle roedd un tâl gwasanaeth yn talu am bopeth, i’w fflat ei hun, sydd heb dal gwasanaeth a lle mae’n gyfrifol am bob bil. Mae Shane wedi llwyddo i ysgwyddo’r cyfrifoldebau hyn ac mae’n gwneud yn dda o ran rheoli ei arian a’i lety’n dda.

Mae Shane wedi cyrraedd dechrau’r broses symud ymlaen bellach ac mae ganddo uchelgais i weithio ac i fyw yn gyffyrddus yn ariannol.