Published

By nacro

in Nacro housing

Beth sydd ymlaen yng Nghymru?

Croeso i’r rhifyn yma o gylchlythyr tai Nacro sy’n canolbwyntio ar ein gwaith yng Nghymru. Mae Nacro wedi bod wrthi yng Nghymru ers bron 20 mlynedd sy’n golygu ein bod yn deall anghenion a heriau Cymru’n dda a’r atebion arloesol sy’n angenrheidiol. Mae amodau Cymru a deddfwriaeth Cymru’n wahanol ac rydyn ni’n cadw hynny mewn cof wrth roi ein gwasanaethau.

Gweld barn ein staff a’n defnyddwyr gwasanaethau am wasanaethau tai Nacro.

Ffeithiau a ffigurau

Ers mis Ebrill 2014, mae 83% o’n defnyddwyr gwasanaethau wedi llwyddo i symud ymlaen i lety newydd.

Dros y 18 mis diwethaf, fe helpon ni 406 o’n defnyddwyr gwasanaethau i ddod o hyd i gyflogaeth.

Bob tri mis rydyn ni’n casglu adborth defnyddwyr y gwasanaethau. Ym mis Hydref 2014:

 • Dywedodd pob un eu bod yn fodlon ar ansawdd y cymorth a gawson nhw, a’u bod yn teimlo’n ddiogel yn eu cartrefi
 • Dywedodd 83% eu bod wedi cael y lefel gywir o gymorth
 • Dywedodd 92% nad oedd dim byd yr hoffen nhw ei newid o ran y cymorth a gawson nhw
 • Dywedodd 91% eu bod wedi cael gwahoddiad i grŵp defnyddwyr gwasanaethau

Mae’n cynllun adsefydlu a bondiau yn lleihau digartrefedd

Rydyn ni’n rhedeg cynllun adsefydlu a bondiau yng Nghonwy a Sir Ddinbych ers 12 mlynedd. Mae’r cynllun wedi llwyddo i leihau digartrefedd yn y ddwy ardal drwy gysylltiadau cryf â’r awdurdodau lleol perthnasol a landlordiaid preifat. Sicrhau bod llety’r sector preifat yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol er mwyn lleihau digartrefedd yw un o gryfderau allweddol y cynllun.

Rydyn ni’n helpu’r rhai sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fynd yn ddigartref i ddod o hyd i lety addas ac mewn rhai achosion rydyn ni’n darparu bond i dalu’r ernes rhent. Yn benodol, rydyn ni’n helpu pobl nad ydyn nhw’n gymwys i gael un o gartrefi’r awdurdod lleol. Fyddai’r mwyafrif o wasanaethau eraill ddim yn gallu cyrraedd y bobl rydyn ni’n eu helpu drwy’r cynllun yma.

Yn ystod chwe mis cyntaf 2014-15:

 • Daeth 97 o atgyfeiriadau at y gwasanaeth adsefydlu. Daeth y cynllun o hyd o lety addas i 54% o’r rhain. Roedd 33% yn 16-25 oed ac roedd 67% yn 26 neu’n hŷn.
 • Daeth 119 o atgyfeiriadau at y gwasanaeth bondiau. O’r bondiau a roddwyd, cafodd 64% eu rhoi i unigolion, 25% i deuluoedd ac 11% i barau.

Stori Claire

Rhoddodd ein cynllun adsefydlu a bondiau gymorth i Claire i sicrhau llety parhaol a chefnogaeth barhaus wedyn. Talodd y bond ei hernes rhent a bu staff Nacro yn ei helpu i wneud cais am Fenthyciad Argyfwng gan y DWP a dalodd ei rhent ymlaen llaw. Roedd y llety y symudodd Claire iddo yn wreiddiol i fod i gael ei brynu gan yr awdurdod lleol yn sgil gwaith adfywio arfaethedig yn yr ardal. Fe fuon ni’n cydgysylltu â nhw i gael gwybodaeth ac i sicrhau bod Claire yn gwybod beth i’w ddisgwyl. Erbyn hyn mae Claire wedi setlo mewn llety arall ac yn gweithio hefyd.

Mae’n cysylltiadau cryf yn helpu’r rhai anoddaf i’w cartrefu

Roedd Peter yn cysgu allan pan gafodd ei gyfeirio at wasanaeth adsefydlu Nacro drwy weithiwr estyn allan. Yn sgil tân yn y bloc o fflatiau lle roedd e wedi bod yn byw, roedd Peter a’i ddau gi’n ddigartref. Mae’r rhai sydd ag anifeiliaid anwes yn aml yn ei chael yn anodd cael llety ond yn yr achos yma roedd yn amlwg bod cŵn Peter yn rhan annatod o’i les meddyliol ac nad oedd yna broblemau o ran lles nac ymddygiad y ddau gi. Yn sgil ein perthynas gref ers tro byd â landlord oedd â lle addas y tu allan i’w eiddo, cytunwyd y câi Peter symud i mewn. Hefyd, o ganlyniad i’n gwaith negodi, cytunodd yr awdurdod lleol i dalu ernes rhent Peter a’i rent ymlaen llaw. Mae Peter yn dal i gael cymorth gennyn ni ac erbyn hyn mae wedi setlo yn ei gartref newydd.

Deddf Tai (Cymru) 2014

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn dod a goblygiadau sylfaenol o ran atal digartrefedd a’r sector rhentu preifat yng Nghymru. Bydd gweithio mewn partneriaeth yn fwyfwy pwysig i ddarparwr cartrefi.

Dywedodd Julie Nicholas, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Sefydliad Tai Siartredig Cymru (CIH):

“Bydd angen i Nacro gydweithio’n agos â landlordiaid preifat a thimau digartrefedd i sicrhau bod yna opsiynau addas o ran llety gan y rhai sy’n dod allan o’r carchar a grwpiau eraill sy’n agored i niwed. Bydd darparwyr arbenigol fel Nacro yn allweddol ar gyfer llwyddiant wrth roi’r polisi tai yng Nghymru ar waith yn yr unfed ganrif ar hugain. Rydyn ni wrth ein bodd y bydd Nacro yn dangos eu harlwy tai yn ein cynadleddau y flwyddyn nesaf, gan gynnwys TAI 2015 yng Nghaerdydd ym mis Ebrill.”

Newidiadau yng nghynllun Cymorth fel y bo’r Angen yn Sir Gaerfyrddin

Mae Tîm Cefnogi Pobl Cyngor Sir Gaerfyrddin yn adolygu sut mae’n comisiynu ei wasanaethau cymorth tai, ac fel rhan o hyn mae Nacro yn darparu cynllun peilot ar gyfer cymorth fel y bo’r angen. [Rhagor o wybodaeth] Ardal fawr wledig yw Sir Gaerfyrddin lle mae’r boblogaeth ar wasgar ac mae’r awdurdod lleol yn ystyried defnyddio gwasanaethau mwy cyffredinol (yn hytrach nag arbenigol) a’r rheiny wedi’u lleoli’n fwy cyfartal ar draws y sir.

Mae manteision y model newydd yn cynnwys:

 • Gwell gwerth am arian i’r comisiynwyr
 • Atgyfeirio’n haws ac yn gynt
 • Gwell cyfleoedd i’r staff a’r defnyddwyr gwasanaethau gysylltu ag asiantaethau lleol
 • Dyrannu adnoddau mewn modd mwy hyblyg
 • Lleihau costau ac amserau teithio i’r staff a’r defnyddwyr gwasanaethau

Mae’r Tîm Cefnogi Pobl eisoes yn ystyried sut i estyn y model yma ar draws Sir Gaerfyrddin i gyd.

Dywedodd Erica Barrett, Swyddog Caffael a Chontractio, Cyngor Sir Caerfyrddin:

“Rydyn ni wrth ein bodd bod Nacro wedi cytuno i gydweithio â ni ar y siwrnai ddarganfod yma.”

Comisiynu ar y cyd yng Ngwynedd ac Ynys Môn

Mae Nacro wedi cyfarfod â rheolwyr Cefnogi Pobl yng Ngwynedd ac Ynys Môn i drafod comisiynu ar y cyd ar draws ardaloedd y ddau awdurdod lleol lle rydyn ni’n darparu gwasanaethau tai â chymorth. Rydym yn aros i weld manylion y cynnig ar gyfer comisiynu ar y cyd ond mae’r manteision posibl yn cynnwys gostwng costau’r comisiynwyr a rhagor o gyfleoedd i rannu adnoddau’n effeithlon.

Cysylltu â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith ni yng Nghymru, cysylltwch â:

Joanne Drew, Cyfarwyddwr Tai, ar 020 7902 5423 neu joanne.drew@nacro.org.uk

Anne Newhall, Rheolwr Ardal Cymru, ar 01248 679 060 neu anne.newhall@nacro.org.uk

Gwybodaeth am gysylltiadau ynghylch ein gwaith tai yn Lloegr.