Published

By nacro

in Nacro housing

Gweithio mewn partneriaeth

Croeso i ail rifyn cylchlythyr tai Nacro. Mae’n gyfnod cyffrous i Nacro wrth inni ddechrau adolygu’n strategaeth. Bydd tyfu ac arallgyfeirio’n feysydd pwysig inni. Mae hynny’n golygu tyfu’r stoc sy’n perthyn inni drwy ei sicrhau a’i ddatblygu, ehangu’r portffolio rydyn ni’n ei brydlesu a datblygu’n gwaith ni mewn cymunedau, gan gynnwys rhannu’n barn ar wella dyluniad lleoedd a diogelwch lleoedd.

Fe fydden ni’n croesawu barn y comisiynwyr a sut y gallwn ni gyfrannu ar ffurf atebion sy’n mynd i’r afael â heriau lleol. Byddwn yn cynnal digwyddiad ym mis Hydref i edrych ar y cyfleoedd. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o hyn, anfonwch neges e-bost ata i yn y cyfeiriad isod.

Yn y cyfamser, rydyn ni wedi nodi isod rywfaint o’r gwaith gwych rydyn ni’n ei wneud ar lawr gwlad ar ran defnyddwyr gwasanaethau, cymunedau a chomisiynwyr ledled Cymru a Lloegr – gwaith ysbrydolgar sy’n cael ei wneud gan ein timau ymroddgar a dawnus.

Mae’n gwybodaeth o’r tirlun yn lleol yn golygu ein bod yn gallu rhoi mwy o gyfle i ddefnyddwyr gwasanaethau ymwneud â’r gymuned o’r diwrnod cyntaf y maen nhw’n symud i mewn i eiddo Nacro. Mae gweithio mewn partneriaeth yn caniatáu i’n defnyddwyr gwasanaethau ddatblygu rhwydweithiau cymorth, cynyddu eu gwybodaeth am yr adnoddau sy’n bresennol yn y gymuned a magu hyder i symud ymlaen i fyw yn annibynnol.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gydweithio â ni, cysylltwch â mi ar 020 7840 7226 neu joanne.drew@nacro.org.uk.

Joanne Drew, Cyfarwyddwr Tai

Partneru er mwyn rhoi lle diogel i bobl ifanc

Mae Prosiect Cedars Nacro yn Lincoln yn gweithio mewn partneriaeth â mudiad Families Working Together i ddarparu cynllun peilot sy’n rhoi gwely i bobl ifanc 16-17 oed.

Dywedodd Mandy Clarke o Families Working Together, “Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth ers yn agos i flwyddyn bellach. Nid yn unig bod pawb wedi bod yn barod ei groeso ac yn broffesiynol, ond rydych chi i gyd mor wybodus hefyd ym maes pobl ifanc ddigartre a’r ffordd orau i roi cymorth i bobl ifanc mewn angen.”

Cyngor Dinas Nottingham yn canmol ein Prosiect Llety Pobl Ifanc am ymwneud yn dda â phartneriaid

Tynnodd archwiliad diweddar gan Gyngor Dinas Nottingham sylw at gryfderau’r prosject:

  • Mae gan y staff ymroddiad i greu perthynas gref â’r asiantaethau partner.
  • Mae’r staff yn mynd ati i annog defnyddwyr gwasanaethau i gymryd rhan yn y gymuned ehangach ac mewn gweithgareddau cadarnhaol.
  • Mae’r staff yn gweithio’n galed i sicrhau nad yw defnyddwyr gwasanaethau’n cael eu dal mewn llety gyda chymorth, gan gydweithio â defnyddwyr gwasanaethau i baratoi i symud ymlaen a dod yn annibynnol.

Menter ar y cyd yn arwain at well ymwybyddiaeth o iechyd ymysg teuluoedd

Y llynedd, daeth y Gwasanaeth Cymorth Iechyd, sy’n fenter ar y cyd rhwng Ymddiriedolaeth Prawf Lincolnshire a’r GIG, at Nacro i ofyn a fyddai gennyn ni ddiddordeb mewn cyrsiau iechyd i gyn-droseddwyr a’r rhai oedd mewn perygl o gael eu cau allan o’r gymdeithas. Erbyn hyn, mae’r gwasanaeth yn cynnig cyrsiau i deuluoedd digartref sy’n byw yn Schoeffer House yn Lincoln.

Nod y cyrsiau yw cynyddu’r ddealltwriaeth o wahanol bryderon ynglŷn ag iechyd a hybu newid cadarnhaol. Cyn i’r cyrsiau ddechrau, ymgynghorodd y staff â defnyddwyr gwasanaethau i gael gweld pa gyrsiau a fyddai’n ddefnyddiol iddyn nhw. Mae’r cyrsiau sydd wedi cael eu cynnal yn Schoeffer House wedi ymdrin ag ystod eang o bynciau gan gynnwys ymwybyddiaeth o gyffuriau ac alcohol, hunan-ddelwedd, iechyd rhywiol a chorfforol a rheoli straen.

Stori Liam

Pan ddaeth Liam at Nacro ym mis Mawrth 2013 roedd ganddo amryw o broblemau iechyd meddwl gan gynnwys hunan-niweidio a hunan-barch isel, yn ogystal â phroblemau camddefnyddio sylweddau.. Bu’r misoedd cyntaf yn wirioneddol anodd i Liam. Roedd ar ganol cyfnod pontio rhwng gwasanaethau iechyd meddwl i blant a gwasanaethau i oedolion, oedd yn golygu mai dim ond Nacro oedd yn rhoi cymorth i Liam o safbwynt ei iechyd meddwl.

Awgrymodd gweithiwr cymorth Liam y dylai hyfforddi fel mentor cyfoedion gyda Nottingham Recovery College. Mae Coleg Ymadfer Nottingham yn gweithio gydag oedolion sydd wedi cael profiad personol o heriau iechyd meddwl, sy’n gofalu am bobl sydd â heriau iechyd meddwl neu sy’n gweithio mewn gwasanaethau iechyd meddwl. Mae’n cynnig ystod o gyrsiau i helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau, i enwi eu nodau ac i roi’r hyder a’r cymorth iddyn nhw i sicrhau cyfleoedd. Mae Liam ar fin dechrau hyfforddi bellach ac mae’n gobeithio sicrhau swydd â thâl ar ôl gorffen.

Dywedodd Liam, “Mi allwn i fod wedi gwneud lot fwy gyda’r staff [ar y dechrau], ac fe licen i pe bydden i wedi gwneud. Cyn gynted ag y dechreues i, mi ddechreuodd fy mywyd i droi a dechreuodd pethau da ddigwydd. Roedd sicrhau diagnosis ar gyfer fy iechyd meddwl i yn beth mawr, a ges i lot fawr o help gan fy ngweithiwr cymorth i. Ac o fewn dyddiau ar ôl i hynny ddigwydd dyma fi’n symud i’n fflat fy hunan. Pe byddai’n gweithiwr cymorth i heb helpu fi i gael lle, yna fyddai hynny ddim wedi digwydd. Oni bai am angerdd, cydymdeimlad a phenderfyniad staff Nacro, dwi ddim yn gwybod ble byddwn i bellach. Carchar mae’n debyg.”

Cysylltu â ni

Ffôn: 020 7902 5400
Ebost: housingpartnerships@nacro.org.uk

Dod o hyd i gysylltwr yn eich ardal chi